PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR ŠVIETĖJIŠKŲ RENGINIŲ REGISTRACIJOS SĄLYGOS
VšĮ Nacionalinis mokymų centras (toliau – Bendrovė) yra įstaiga, vykdanti išankstinę registraciją į Bendrovės organizuojamus profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir švietėjiškus renginius.
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir švietėjiški renginiai apima:
(i) konferencijas;
(ii) seminarus;
(iii) tikslinius vidinius ir išorinius mokymus;
(iv) nuotolinius (distancinius) mokymus;
(v) kitas teisės aktais leistinas mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo formas.
Dalyviais profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir švietėjiškuose renginiuose gali būti ir įprastai būna:
(i) sveikatos priežiūros specialistai;
(ii) farmacijos specialistai;
(iii) kitų sričių asmenys, kurių veikla tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Lietuvos sveikatos sistema bei gyvybės mokslais (medicina, farmacija, maisto pramone bei kosmetika);
(iv) kitų sričių asmenys, kurių veikla nesusijusi su Lietuvos sveikatos sistema, ir jie dalyvauja ne profesinės kvalifikacijos tobulinimo, o asmeniniais tikslais.
Dalyviai, ketindami (pageidaudami) dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo ar švietėjiškuose renginiuose, privalo:
(i) susipažinti su Bendrovės paskelbta informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir išduoti sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo. Negavusi šio sutikimo, Bendrovė negalėtų vykdyti registracijos į renginius, parengti ir išduoti dalyvio pažymėjimo, atlikti kitus pagal teisės aktus privalomus veiksmus. Primename, kad Jūsų asmens duomenys yra tinkamai ir visapusiškai saugomi Bendrovėje, jie yra konfidencialūs ir naudojami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;
(ii) susipažinti su Bendrovės slapukų politika;
(iii) susipažinti ir patvirtinti susipažinimą su šiomis registracijos sąlygomis. Bendrovė patvirtina ir pareiškia, kad visus asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojat profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių tvarko atsakingai, rūpestingai, laikantis ES bei nacionalinių teisės aktų reikalavimų ir gerosios praktikos rekomendacijų.
Atkreipiame Jūsų dėmesį ir primename Jums, kad registruodamiesi į renginius Jūs patvirtinate ir įsipareigojate, kad:
(i) esate sveikatos priežiūros, farmacijos arba kitų, su sveikatos priežiūra giminingų sričių specialistai, turite teisę susipažinti su kvalifikacijos tobulinimo metu pateiktos ir gautos medžiagos (toliau – Mokomoji medžiaga) turiniu*;
(ii) atsakingai elgsitės su Mokomąja medžiaga, nekopijuosite, neplatinsite, nekeisite, neapdorosite jos, nedalinsite jos tretiesiems asmens be Bendrovės rašytinio sutikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, Mokomosios medžiagos ar jos atskirų dalių pateikimu Jūsų socialinių tinklų, informacinių kanalų, viešai skleidžiamų žinučių paskyrose ar kituose interneto šaltiniuose;
(iii) nedelsiant pranešite Bendrovei, jei pastebite klaidų, susijusių su prieiga prie Mokomosios medžiagos (pvz., klaidingi duomenys apie Mokomosios medžiagos paskelbimo arba prisijungimo prie jos laiką, techniniai prisijungimo sutrikimai ir pan.);
(iv) neskleisite tikrovės neatitinkančios arba Bendrovės dalykinę reputaciją menkinančios informacijos;
(v) nesidalinsite Jums suteikta prieiga prie Jūsų paskyros, esančios Bendrovės svetainėje ir šia prieiga naudositės tik asmeniškai;
(vi) nekopijuosite ir nesidalinsite gautomis nuorodomis į patalpintų filmuotų paskaitų svetainę;
(vii) Jums yra žinoma, jog vaizdinė mokomoji medžiaga yra skirta pasiruošti užduotims ir profesiniam tobulinimuisi*;
(viii) Jūs sąžiningai atliksite visas Jums paskirtas užduotis, atitinkančias Jūsų kompetenciją*;
(ix) už Mokomosios medžiagos kokybę ir naujumą atsako Bendrovė;
(x) tik išreiškę savo sutikimą su šiomis Registracijos sąlygomis bei išduodami sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, galėsite pradėti registraciją į kvalifikacijos kėlimo ar švietėjiškus renginius.

* Taikoma tik sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams.